تعمیر و بازسازی ژنراتور

تامین تجهیزات ،اورهال و انجام تعمیرات اساسی ژنراتورهای نیروگاهی از شاخه های فعالیتی شرکت آزمون نیروی فرهنگ می باشد.