تعمیر و بازسازی رآکتور

شرکت آزمون نیروی فرهنگ به عنوان اولین وباتجربه ترین شرکت ارائه دهنده خدمات تعمیرات اساسی راکتورهای شنت در ایران می باشد که تجربیات ارزشمندی در انجام تعمیرات اساسی چندین دستگاه راکتور شبکه انتقال برق کشور دارد.