تپ چنجر

تپ چنجر به عنوان تنها بخش دینامیک(متحرک) در ترانسفورماتور می باشد و با توجه به آمار های بین المللی بیش از 60% خطاها و عیب های ترانسفورماتور مربوط به تپ چنجر می باشد.به همین دلیل همواره باید این تجهیز مورد توجه قرار گیرد  و رسیدگی به آن بر سر موقع صورت پذیرد. این شرکت (آزمون نیروی فرهنگ) علاوه بر تپ چنجرهایی که به همراه ترانسفورماتور تعمیر گردیده بیش از800موردنیز اورهال و تعمیر تپ چنجر را با موفقیت به سر انجام رسانده است.